Bedankjes aan vrijwilligers

Anneke de Vreede

Anneke de Vreede
juli 2019: Anneke, bedankt voor de prachtige dekentjes en babykleertjes!

Breicafe Ureterp

Breicafe Ureterp
juli 2019:  Dames hartelijk dank voor heel veel prachtig handwerk!

Francis v/d Tol

Francis v/d Tol
juli 2019:  Francis en Sjanie, hartelijk bedankt voor de dekentjes en weer een serie prachtige knuffels!

Jetske

Jetske
juli 2019:  Jetske en zieke kennis, hartelijk dank voor de prachtig in elkaar gezette dekens en knuffeltjes!

Handwerkclub Blije

Handwerkclub Blije
juli 2019:  Dames uit Blije, hartelijk dank voor een enorme hoeveelheid prachtig handwerk!

Jet van Maanen

Jet van Maanen
juli 2019:  Hartelijk dank voor het tasje met prachtig handwerk!

Koba en Bertie

Koba en Bertie
Juli 2019:  Hartelijk dank voor de grote doos met prachtige handwerk!

Mevr. den Hertog

Mevr. den Hertog
juni 2019:  Mevr. den Hertog, hartelijk bedankt voor al het prachtige handwerk!

Sophia van der Wurff

Sophia van der Wurff
mei 2019:  Sophia, hartelijk bedankt voor hal het prachtige handwerk!

Lenie de Cocq

Lenie de Cocq
mei 2019:  Lenie, hartelijk dank voor al het prachtige handwerk!